Privacy Policy

LA DIDA music® respecteert de privacy van haar bezoekers, in het bijzonder de rechten van haar bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij streven naar volledige transparantie naar onze bezoekers, om deze reden hebben wij dan ook een Privacy Policy opgesteld.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat je op onze site het gebruik van cookies accepteert, plaatsen wij geen cookies op je computer of mobiele apparaat. Meer informatie over cookies op onze website vind je in ons Cookiebeleid.

De huidige op de site beschikbare versie van onze Privacy Policy is de enige versie die van toepassing is zolang je onze site bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Site(hierna ook “de site”): ladidamusic.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens(hierna ook “de beheerder”): LA DIDA music, gevestigd te Sliedrecht met KvK-nummer: 56989822

Artikel 2 – Toegang tot de site

De toegang tot de site en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie gegeven op onze site niet gebruiken voor commerciële, puplicitaire of politieke doeleinden gebruiken of voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de site

Alle merken, teksten, afbeeldingen, (animatie)plaatjes, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de site te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd door wet Intellectuele Eigendomsrechten en merkrecht. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, in het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de site kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot een gedeelte of de gehele site
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de site kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de site, waardoor de site of een van de functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de site is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de site of diensten toegankelijk op het internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze Privacy Policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de site. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze site, is de beheerder gerechtigd alle schade die de beheerder dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Je gegevens worden verzameld door (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan:

  • alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatir of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de site worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van gegevens voor bestellingen, diensten, e.d.

Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de op hem of haar betrekkende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop je je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoongegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de site, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Je kunt de commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien deze niet (meer) gewenst zijn, kun je een mail sturen naar mail@ladidamusic.nl.

Indien je tijdens het bezoek van de site enige persoonsgegevens tegenkomt dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik, alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon of personen oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de site verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 11 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de eventueel aangeboden producten op onze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 – Contact

Voor vragen, product- dienst of bloginformatie of informatie over de onze site zelf, kun je je richten tot onze contactpagina.